Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ustanowiona została 18 maja 1992 r. przez Skarb Państwa jako efekt podjętej przez rząd uchwały Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie współpracy z Polonią, emigracją i Polakami za granicą.

Zasadniczy cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej” i zakłada on realizację powyższych zadań poprzez podejmowanie przez Fundację działań na rzecz:

  • podtrzymywania polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,
  • poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej,
  • tworzenia przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w kraju zamieszkiwania Polaków,
  • pozyskiwania środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie

Fundacja wykonuje swoje cele poprzez realizację:

  • państwowych zadań zleconych, powierzanych nam przez głównego opiekuna Polonii z ramienia Rzeczpospolitej Polski tj. Senatu RP we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych;
  • projektów, zgodnych z powyższymi założeniami pod względem merytorycznym, finansowanych ze środków pozabudżetowych /darowizny, odpisy itp./.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
ul. Jazdów 10A
00-467 Warszawa
e-mail: biuro@pol.org.pl