Inkubator Animacji Kultury – rekrutujemy

thumbnail

System kształcenia pracowników sektora kultury jest często bardzo niedoskonały. Studenci otrzymują wiedzę teoretyczną, która w konfrontacji z potrzebami współczesnego rynku okazuje się niewystarczająca. Nauka opiera się na tradycyjnych metodach, a wiedza przekazywana jest ex cahtedra. Inkubator Animacji Kultury to rozwiązanie szyte na miarę praktyków, którzy potrzebują świeżych inspiracji oraz spotkania ludzi z branży.

Dla kogo?
Inkubator Animacji Kultury skierowany jest do osób mających już doświadczenie w pracy w kulturze, pragnących podnieść swoje kompetencje w tej dziedzinie. Wskazana grupa docelowa obejmuje więc osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno prawne w różnego typu podmiotach, ale również osoby pracujące jako wolontariusz dla wymienionych wyżej podmiotów, które są w stanie udokumentować taką współpracę. Projekt przewiduje rekrutację 30 uczestników pracujących później w dwóch 15-osobowych grupach.

Kiedy?
Kurs rozpocznie się w styczniu i potrwa do kwietnia. W ramach Inkubatora Animacji Kultury odbędzie się 12 sześciogodzinnych spotkań weekendowych dla każdej z 2 grup szkoleniowych. Harmonogram dostępny jest na stronie Warsztatów Kultury.

Dlaczego warto?
Uczestnicy dowiedzą się na czym polega organizacja sektora kultury w Polsce i jakie modele zarządzania są najbardziej korzystne dla różnego typu podmiotów kultury. Poznają zasady tworzenia misji, wizji i strategii. Dowiedzą się gdzie szukać źródeł finansowania projektów kulturalnych i jak pisać wnioski grantowe. Spróbują przenieść zdobytą wiedzą o pracy z ludźmi na własne zespoły. Poznają pojęcie audience development i dowiedzą się „z czym się je” marketing w kulturze. Opanują też trudną sztukę zarządzania projektem.

Rekrutacja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowyWypełniony dokument należy odesłać do 16 stycznia na adres e-mail: inkubator@warsztatykultury.pl, dostarczyć pocztą lub osobiście pod adres: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin.

Warunki uczestniczenia:

  • Pomyślne przejście procesu rekrutacji
  • Dostarczenie Zaświadczenia o zatrudnieniu/współpracy z podmiotem działającym w sektorze kultury
  • Podpisanie Umowy uczestnictwa w projekcie w terminie nie dalszym niż 25 stycznia 2015 r.
  • Wniesienie opłaty za udział w projekcie w wysokości 200 zł w terminie do 23 stycznia 2015 na konto Warsztatów Kultury (nr konta: Bank Pekao SA 77 1240 1503 1111 0010 4824 0287)

Uczestnik zobowiązany jest do:

  • regularnego uczestnictwa w zajęciach (min. 80 %)
  • przystąpienia do egzaminu końcowego Inkubatora Animacji Kultury
  • przygotowania na zaliczenie projektu wydarzenia kulturalnego, z dokładnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, źródłami finansowania, planem promocji (zgodnie z przedstawionym przez koordynatorów wzorem sprawozdania)
  • potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na listach obecności
  • wypełniania wszystkich ankiet i innych narzędzi ewaluacyjnych i monitoringowych
  • przestrzegania postanowień Regulaminu

Do pobrania: