Laboratorium Sztuki Społecznej – program badawczy

Warsztaty Kultury w Lublinie wspólnie z Fundacją Teren Otwarty oraz narodowym Centrum kultury wspólnie będą realizować projekt diagnozy społecznej ulic: Zamojskiej, Lubartowskiej, Żmigród i Bernardyńskiej, który potrwa do czerwca 2016.

Chcemy powołać interdyscyplinarną grupę „Lotnych Badaczy,” mapującą potencjał dzielnic i aktywnych mieszkańców. Działanie zakłada przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla pilotażowej grupy badaczy, początkowo na obszarze czterech ulic. Planujemy wypracowanie modelu łączącego praktykę badawczą i animacyjną, obejmującego interwencje na dzielnicach w sposób kompleksowy.

W ramach działań przewidujemy szkolenia z metod badawczych, wykraczających poza osiągnięcia socjologów. Ekspertki zajmujące się monitoringiem zmian w domach kultury, bibliotekach i streetworkingu, realizujące programy strategiczne na poziomie ogólnopolskim, przeprowadzą spotkania z kluczowymi podmiotami na terenie Dzielnicy Śródmieście, które będą miały na celu wypracowanie sposobów komunikacji i współdziałania między mieszkańcami a instytucjami kultury, odpowiadającymi za podział środków na działania lokalne, a także organizowanie rezydencji artystów na podwórkach.

Całość zostanie podsumowana mini-konferencją z prezentacją wyników badań, a także warsztatami praktyków z Łodzi i Warszawy, pracujących ze środowiskami zagrożonymi wykluczeniem dla osób chętnych do pracy w środowiskach uznanych za trudne.

Metodologia:

Zastosujemy metodę triangulacji, połączymy różne techniki i metodologie badawcze, m.in. spacery badawcze i foto-obserwacje, wywiady grupowe, analizę danych zastanych. Naszą metodologię oprzemy na badaniach jakościowych.

Moduł A: Szkolenia, praktyka badawcza i mentoring

Metody, z których będziemy szkolić i pokazywać jak działają w praktyce to badanie przez działanie (participation action research), które oznacza organizacyjną formę badań pomagających w zmianie praktyki, w której praktyk (nauczyciel, pracownik socjalny, lider organizacji, aktywny mieszkaniec itp.) jest jednocześnie badaczem i organizatorem zmiany.

W ramach tego modułu przeprowadzimy następujące warsztaty:

 • warsztat wprowadzający: „Kultura szeroka”, „Wstęp do badań projekcyjnych”, „Odpowiedzialność w procesie” dla Lotnych Badaczy i stworzenie materiałów dydaktycznych
 • warsztat „Spacery badawcze jako narzędzie diagnozy lokalnej – przygotowanie własnych spacerów”
 • warsztat metodologiczny: „Praca metodą focusów przy użyciu narzędzi projekcyjnych” oraz „ABC wywiadów grupowych w pracy środowiskowej”
 • warsztat diagnostyczny „Wprowadzenie narzędzi diagnostycznych w pracy środowiskowej”

Przewidujemy także następujące sytuacje superwizyjne i mentoringowe:

 • Nadzór mentorski nad przeprowadzeniem spacerów badawczych i foto-oceny,
 • Superwizja procesu badawczego na terenie trzech ulic Śródmieścia.

Moduł B: Spotkania w terenie – facylitacja:

Rozpoczęcie pracy w terenie i zbudowanie dobrego dialogu ze zróżnicowanymi grupami interesariuszy (nierzadko skonfliktowanymi między sobą) zazwyczaj jest „Kluczem do sukcesu”, a jednocześnie najtrudniejszym elementem diagnozy w działaniu. Niezbędne tutaj będzie wsparcie doświadczonych osób, zawodowo zajmujących się prowadzeniem trudnych rozmów, mediacji, facylitacji, negocjacji. Za przeprowadzenie spotkań będą odpowiedzialne mentorki projektu, jednak przewidujemy aktywny udział Lotnych Badaczy i lokalnych liderów. Łączy nas przekonanie, że osoby (lokalni liderzy lub studenci), które zechcą wziąć na siebie odpowiedzialność za prowadzenie rozmów, a także bycie gospodarzami spotkań na poszczególnych ulicach, czy terenach przylegających do tych ulic (klatki schodowej, instytucji etc) zostaną aktywne w tej konfiguracji społecznej po zakończeniu procesu szkoleniowego w ramach projektu. Stworzymy komfortową sytuację dla samodzielnych aktywności liderskich i inicjatyw, przy jednoczesnym wsparciu mentorek w postaci superwizji i orientowaniu procesu na cel.

W ramach tego modułu przeprowadzimy dwa spotkania w bardziej kameralnych grupach służące ocenie sytuacji, lokalnych zasobów i możliwych wyzwań oraz jedno większe spotkanie międzysektorowe.

Moduł C: Konferencja i rozpowszechnianie wyników diagnozy

Zależy nam na podsumowaniu wyników procesu badawczego w sposób otwarty i ogólnodostępny. Mini – konferencja podsumowująca działania, wydała nam się najlepszym pomysłem. W trakcie spotkania przewidujemy następujący program:

 • Prezentacja projektu oraz wypracowanego lokalnego modelu badawczego,
 • Prezentacja wyników diagnozy na każdej z trzech ulic, omawiana przy aktywnym udziale stażystów oraz pracowników lokalnych instytucji, lokalnych liderów i zainteresowanych mieszkańców,
 • Warsztat na temat pracy z młodzieżą zagrożonych marginalizacją, prowadzony przez Arkadiusza Orłowskiego lub Tomasza Szczepańskiego z Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich OSOS i Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Społecznych.
 • Warsztat na temat pracy z osobami dorosłymi, mieszkającymi na terenach defaworyzowanych Jolanty Woźnickiej – Prezeski Centrum Promocji Rozwoju i Inicjatyw Obywatelskich z Łodzi, instytucji zajmującej się rewitalizacją społeczną.

Warsztaty będą się odbywały symultanicznie. Są pomyślane jako wsparcie dla animatorów kultury, kuratorów artystycznych i pracowników lokalnych instytucji w planowaniu działań i dobieraniu narzędzi, sposobie komunikacji w pracy na dzielnicach uznanych za trudne. Będziemy korzystać z konkretnych case’ów, jakie pojawią się w procesie badawczym.

Perspektywa kontynuacji:

W okresie między czerwcem a wrześniem będziemy służyć kuratorom rezydencji artystycznych i działań animacyjnych na tym terenie jako grupa Lotnych Badaczy – Konsultantów. Podzielimy się doświadczeniami i wiedzą, wyniesionymi z działań projektowych i będziemy pośredniczyć w kontaktach między „ludźmi kultury” a mieszkańcami.

Biogramy trenerek:

Marta Henzler –socjolożka i pedagożka. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie trenerskie (ma przepracowanych przeszło 2000 h warsztatowych). Posiada certyfikat III stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (najwyższy -superwizyjny ). Jej główne obszary tematyczne obejmują pracę ze społecznościami lokalnymi – mobilizowanie ludzi do działania, rozpoznanie środowiska lokalnego, budowanie partnerstw, komunikację społeczną, prowadzenie edukacji środowiskowej, ewaluację projektów społecznych, a także tematy dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego animatorów społecznych, edukatorów; doświadczenia w przygotowywaniu i prowadzeniu cyklów szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i czerpania z różnorodności. Jest autorką szeregu publikacji, m.in. „Partycypacja – obywatele w przestrzeni społecznej”, Marta Henzler, Stowarzyszenie CAL, Warszawa 2005, „Poradnik dla facylitatorów partnerstw, węzłów współpracy lokalnej i ponadlokalnej”, Marta Henzler, Instytut Radlińskiej, Warszawa 2008,„Superwizja – proces wsparcia i rozwoju”, Marta Henzler, w: „Aktywizacja czy integracja? Zaproszenie do dyskusji nad rolą instytucji pomocy i integracji społecznej”, red. Barbara Babska, dr Bohdan Skrzypczak, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2011.

Anna Żelazowska – Kosiorek – politolożka, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ma dwunastolenie doświadczenie trenerskie (przeszło 3 000 h warsztatowych). Specjalizuje się w opracowywaniu programów i projektów edukacyjnych oraz scenariuszy i programów szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych sytuacji edukacyjnych. Posiada doświadczenia w prowadzeniu konsultacji społecznych, ewaluacji i badań, także w środowiskach zagrożonych wykluczeniem; Pracowała jako Konsultantka ds. budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej w woj. Łódzkim dla Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, zajmując się współpracą z 10 gminami w celu wypracowania projektów działań odpowiadających na potrzeby wykluczonych grup w ich społecznościach. Pracowała także jako Konsultantka Programu Era Ewaluacji, programu systemowego MEN System Ewaluacji Oświaty. W 2014 i 2015 prowadziła autorski ogólnopolski projekt badawczy, przyglądając się pracy Street Workerów.

Paulina Paga – antropolożka kultury i animatorka społeczna. W pracy badawczej oraz trenerskiej łączy perspektywę antropologiczną, narzędzia z obszaru animacji kultury, badań rynku oraz doświadczenie reporterskie. Kwalifikacje trenerskie zdobywała w ramach szkoleń Warszawskiego Centrum Międzykulturowego. Facylitowała procesy zmian w domach kultury w ramach Programu Dom Kultury Plus, Narodowego Centrum Kultury. W ostatnich latach prowadziła szkolenia dla pracowników instytucji kultury we Lwowie i Brześciu, w Lublinie, a także w małych gminach na terenie Lubelszczyzny. Od trzech lat realizuje autorskie projekty animacyjne, stworzone w oparciu przeprowadzone wcześniej badania potrzeb na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prowadzi konsultacje społeczne dla Nizio International Design dotyczące koncepcji rewitalizacji, a także facylituje grupy robocze w ramach konferencji społeczno-kulturalnych.

Co oferujemy?

 • możliwość zaliczenia godzin Praktyk Studenckich w Warsztatach Kultury w Lublinie , zaangażowanie średnio 40h/miesiąc,
 • kompleksowy program szkoleniowy z robienia diagnozy lokalnej dla działań w kulturze; zajęcia teoretyczne i praktyczne z uznanymi trenerkami i streetworkerami, superwizję w trakcie działań w terenie,
 • możliwość współtworzenia pilotażowej grupy Animatorów – Badaczy, która wypracuje własny model mapowania potencjału dzielnic i aktywnych mieszkańców Lublina. Grupa ta w kolejnych edycjach będzie mogła rozszerzyć działania na inne dzielnice miasta w ramach Programu Dzielnice Kultury i współpracy z Warsztatami Kultury w Lublinie,
 • perspektywę wykorzystania zdobytej wiedzy o potrzebach społeczności lokalnych, w ramach realizacji samodzielnych działań animacyjnych

Zgłoszenia:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on – line do dnia 14 marca 2016. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Paulina Paga paulina.paga@gmail.com

Przewidujemy maksymalną liczbę 15 uczestników/uczestniczek programu szkoleniowego. Zastrzegamy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Harmonogram:

 • 11 marca, g. 15:00 | spotkanie otwierające dla aktywnych podmiotów na Dzielnicy | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11, prowadzenie: Paulina Paga
 • 14 marca, g. 16:00 – 19:00 | spotkanie otwierające | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 • 19 marca, g.12:00 -17:00 | warsztat wprowadzający: „Kultura szeroka”, „Wstęp do badań projekcyjnych”, „Odpowiedzialność w procesie” – opracowanie materiałów dydaktycznych | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 • 22 marca, g. 13.30 – 16:00 | „Ocena zasobów” – warsztat | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 • 23 marca, g. 15:00 – 19:00 | warsztat „Spacery badawcze jako narzędzie diagnozy lokalnej – przygotowanie i opracowanie wniosków z własnych spacerów” cz. I | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 • 1 kwietnia g. 15:00 | spacer z Anną Bakierą z Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej; realizacje artystyczne społecznie zaangażowane na ulicy Lubartowskiej + fotoocena
 • 02 kwietnia, g. 10.00-17.30 | warsztat metodologiczny ”Praca metodą focusów przy użyciu narzędzi projekcyjnych” oraz „ABC wywiadów grupowych w pracy środowiskowej”, prowadzenie: Anna Żelazowska Kosiorek i Marta Henzler | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 • 05 kwietnia, g. 13:00 | spacer historyczny z Marcinem Gapskim Z Muzeum Lubelskiego na ul. Bernardyńska, Zamojska, Wyszyńskiego, Żmigród
 • 05 kwietnia, g. 17:00 | „Spacery badawcze jako narzędzie diagnozy lokalnej – przygotowanie i opracowanie wniosków z własnych spacerów” – warsztat cz. II | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11, prowadzenie: Paulina Paga
 • 26 kwietnia, g. 10:00 – 17:30 | opracowanie rezultatów diagnozy i dalszych kroków w indywidualnej pracy Animatorów-Badaczy | prowadzenie: Anna Żelazowska Kosiorek i Marta Henzler | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 • 24 maja, g. 10:00 – 17:30 | warsztat diagnostyczny „Wprowadzenie narzędzi diagnostycznych w pracy środowiskowej”, prowadzenie: Anna Żelazowska Kosiorek i Marta Henzler | pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska
 • 11 czerwca 2016 | Interaktywna konferencja podsumowująca projekt z prezentacjami finałowymi oraz warsztaty ze Street Workerami

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.