O projekcie

„Dzielnice Kultury” to wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. Jest kontynuacją procesu rozpoczętego w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Całość projektu wynika z przekonania, że kultura, rozumiana szeroko jako proces tworzenia i dzielenia się wartościami angażująca każdego członka społeczności miasta, stanowi podstawowe prawo każdego człowieka. Jest też warunkiem niezbędnym dla kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

„Dzielnice Kultury” to również odpowiedź na obserwowane obecnie silne scentralizowanie instytucji i infrastruktury kulturalnej, które prowadzi do pogłębiającej się dysproporcji w dostępie do kultury na terenie poszczególnych obszarów miasta.

Wszelkie działania w ramach programu będą realizowane w oparciu o diagnozę sytuacji zastanej, poprzez wzmocnienie istniejących operatorów kultury, poprawę jakości i różnorodności istniejącej oferty oraz poszerzanie oferty, uaktywnianie grup nieaktywnych i defaworyzowanych.

Zależy nam szczególnie na zwiększeniu aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublin i podniesieniu kompetencji kulturowych lublinian.

Proponowane działania koncentrują się wokół czterech idei – osi programu „Dzielnice Kultury”:

  • Lublin dzieciom

Strategicznym celem tej osi jest wychowanie pokolenia świadomych odbiorców i twórców kultury, posiadającego szerokie kompetencje kulturowe i społeczne oraz autentyczną potrzebę żywego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

  • Kultura dla Seniora

Oś ma wspierać istniejące Kluby Seniora, rozwijać dostępną i tworzyć nową ofertę kulturalną oraz popularyzować działania mające na celu włączanie seniorów w kulturę 2.0. Istotnym elementem działań będzie poszukiwanie możliwości wykorzystania potencjału, wiedzy i doświadczenia osób dojrzałych oraz budowania pomostów międzypokoleniowych, np. poprzez aktywne uczestnictwo seniorów w programach wolontariackich i edukacyjnych.

  • Zainstaluj: Kultura

U podstaw tej osi leży idea poszerzania grona aktywnych odbiorców kultury o osoby i grupy, które ze względu na różnorodne czynniki do tej pory z oferty kulturalnej nie korzystały, bądź korzystały z niej okazjonalnie. Działania prowadzone w ramach tej osi obejmą dwie grupy docelowe: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz pozostałe osoby niekorzystające z oferty kulturalno-edukacyjnej, wśród których najliczniejszą grupę stanowią: gimnazjaliści, licealiści, młodzież oraz osoby dorosłe aktywne zawodowo.

  • Dzielnicowe Przestrzenie Edukacji Kulturalnej

W ramach tej osi prowadzone będą cykliczne warsztaty artystyczne obejmujące zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne i teatralne. Dostosowane do wieku, zainteresowań i możliwości uczestników cykliczne zajęcia umiejętności artystycznych rozwijają ekspresję twórczą, wrażliwość estetyczną, uzdolnienia i zainteresowania oraz zindywidualizowane i kreatywne myślenie.