Zasady współpracy

WK-VII.4040.025.1.2.2017                                                                           
Lublin, dn. 15.02.2017 r.

Zasady współpracy w ramach programu
„Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” w 2017 r.
Edycja specjalna z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich pn. „Święto Lubelskich Dzielnic”.

Słownik pojęć

Program – „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina”, którego założenia zostały opisane w Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020.

„Święto Lubelskich Dzielnic” – specjalna edycja programu w 2017 r. z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Edycja obejmuje zarówno projekty realizowane we współpracy z Operatorami Programu, jak i projekty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki – zadanie: Dzielnice Kultury.

Operator – miejska instytucja kultury – odpowiednio: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” lub Warsztaty Kultury w Lublinie.

Projektodawca – podmiot składający propozycję projektu do realizacji.

Koordynator – Gmina Lublin – Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Beneficjent społeczność lokalna, na rzecz której Projekt będzie realizowany.

Oferta współpracy – propozycja realizacji Projektu przedkładana Operatorowi przez Projektodawcę.

Projekt – zaplanowany i opisany zbiór działań stanowiący odrębną całość, zakwalifikowany przez Operatora do realizacji w ramach Programu „Dzielnice Kultury”.

Zasady współpracy – dokument regulujący zasady współpracy w ramach programu Dzielnice Kultury. Określa podmioty uprawnione do składania projektów do realizacji, tryb składania
i wyboru projektów.

Rozdział 1

„Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” – główne założenia

1. „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” to zainicjowany w 2013 roku wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. „Dzielnice Kultury” stanowią odpowiedź na silne skupienie instytucji i infrastruktury kulturalnej w centrum, które zagraża pogłębianiem dysproporcji w dostępie do kultury na terenie poszczególnych obszarów miasta. Cele strategiczne projektu to zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina oraz podniesienie kompetencji kulturowych lublinian. Pośród celów szczegółowych Programu znajdują się: rozwój oferty kulturalnej skierowanej do dzieci; wsparcie aktywności kulturalnej osób starszych; poszerzanie grona aktywnych odbiorców kultury, a także włączanie mieszkańców w proces inicjowania i realizowania projektów kulturalnych.

2. W 2017 r. program „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina” ma swoją edycję specjalną z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich pn. „Święto Lubelskich Dzielnic”. Projekty proponowane w 2017 roku powinny skoncentrować się wokół zagadnień związanych z najważniejszymi wydarzeniami z historii miasta, lubelskimi dzielnicami i Lublinem; ciekawymi postaciami, miejscami, kulturą i sztuką. Przedsięwzięcia powinny być spójne z założeniami Programu Operacyjnego „Nowa Lokacja – Lublin 2017” Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020, a co za tym idzie powinny przyczynić się do zwiększenia poczucia przynależności i dumy z bycia obywatelem Lublina; rozwoju wiedzy historycznej i kompetencji społecznych mieszkańców Lublina, a także wpłynąć na wzrost zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz miasta oraz integrację społeczną mieszkańców dzielnic. Preferowane będą wydarzenia nowe, pomyślane specjalnie na potrzeby obchodów Wielkiego Jubileuszu.

3. Program jest realizowany przez trzy miejskie instytucje kultury (operatorów programu), którymi są Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz Warsztaty Kultury w Lublinie. Każdy z operatorów koordynuje pracę w dziewięciu dzielnicach miasta, w zależności od potrzeb i specyfiki danego obszaru tworząc od podstaw lub doskonaląc i intensyfikując prowadzone w nich działania kulturalne, dążąc do stworzenia kompletnej i spójnej oferty kulturalno-edukacyjnej. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” odpowiada za realizację Programu w dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” – w dzielnicach: Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławinek, Sławin, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny, Zemborzyce. Warsztaty Kultury w Lublinie realizują program „Dzielnice Kultury” dla następujących obszarów miasta – dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Rury, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią.

Rozdział 2
Zasady i tryb składania propozycji projektów do realizacji

4. Nabór Ofert współpracy w 2017 roku odbędzie się w dniach od 15 lutego do 1 marca 2017 r. Operator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia kolejnego naboru Ofert współpracy w zależności od aktualnych możliwości finansowych Operatora.

5. Projekty mogą być realizowane od dnia 14 marca do dnia 30 listopada 2017 r.

6. Propozycje realizacji projektów w ramach Programu mogą składać:

a) pełnoletnie osoby fizyczne,
b) osoby prawne,
c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
d) grupy nieformalne, w skład których wchodzi przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

7. W ramach Programu – edycji specjalnej. Projektodawcy mogą składać do realizacji propozycje projektów z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, w tym: edukacji artystycznej i medialnej, aktywizacji i integracji społecznej oraz propozycje zakładające zwiększenie kompetencji kulturowych Beneficjentów.Przedkładane propozycje powinny koncentrować się wokół zagadnień związanych z najważniejszymi wydarzeniami z historii miasta, lubelskimi dzielnicami i Lublinem; ciekawymi postaciami, miejscami, kulturą i sztuką i swoim zakresem obejmować obszar działań Operatora.

8. Rodzaje kwalifikujących się działań: zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej
i medialnej, spotkania, wystawy, przeglądy, gry miejskie, działania animacyjne wspomagające lokalne społeczności w aktywnościach twórczych, zajęcia i inne formy służące zwiększeniu kompetencji kulturowych w nawiązaniu do obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

9. Każdy z Operatorów odpowiedzialny jest za realizację Programu w dziewięciu dzielnicach Lublina. Zgłoszenia projektów do realizacji przyjmują Operatorzy dla właściwych im dzielnic.

10. Wypełnione i podpisane przez Projektodawcę dokumenty aplikacyjne, zawierające propozycję realizacji projektu, których wzór stanowi Załącznik nr 1 – Oferta współpracy – należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dzielnice Kultury – Święto Lubelskich Dzielnic” i nazwą podmiotu składającego do siedziby Operatora: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin do dnia 1 marca 2017 r.  do godziny 16:00. Dopuszcza się przesłanie skanu podpisanych odręcznie dokumentów na adres poczty elektronicznej: sekretariat@warsztatykultury.pl (jednocześnie prosimy o wysłanie edytowalnej wersji Oferty współpracy na adres mailowy operatora sekretariat@warsztatykultury.pl).

11. Za datę i godzinę złożenia Oferty współpracy uważa się datę i godzinę jej złożenia w siedzibie Operatora lub datę i godzinę wpływu na skrzynkę odbiorczą ww. poczty elektronicznej.

12. Dokumenty aplikacyjne zawierające propozycje realizacji projektów wnoszone bez zachowania wymogów, o których mowa w pkt. 9 Zasad współpracy będą pozostawione przez Operatora bez rozpoznania.

13. Jeden projektodawca może złożyć maksymalnie dwie Oferty współpracy. Zgłoszenie powinno obejmować jeden Projekt. Dokumenty aplikacyjne zawierające opis więcej niż jednego Projektu nie będą rozpatrywane.

14. Nadesłanie Oferty współpracy nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

15. W celu oceny nadesłanych Ofert współpracy Operator powoła Zespół ds. oceny projektów, w skład którego będą wchodzić między innymi przynajmniej po jednym przedstawicielu Operatora i Koordynatora Programu.

16. Preferowane będą Oferty współpracy, których zakładane koszty realizacji nie przekraczają kwoty 7 000 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych brutto). Operator zastrzega sobie prawo przyjęcia do realizacji Projektów, których koszty przekraczają preferowany budżet z zastrzeżeniem, że taka decyzja będzie uwzględniała aktualne możliwości finansowe Operatora.

17. Wsparcie nie obejmie Ofert współpracy zgłoszonych do realizacji przez podmioty świadczące komercyjne usługi w zakresie szeroko pojętej kultury.

18. Wydatki proponowane przez Projektodawcę, związane z realizacją Projektu muszą być:

a) niezbędne do realizacji Projektu;
b) efektywne i racjonalne;
c) poniesione w terminie wskazanym w niniejszych Zasadach współpracy, tj. od dnia podpisania Porozumienia do dnia 30 listopada 2017 r. (wydatki poniesione przez Projektodawcę poza wskazanym terminem nie będą uwzględniane)
d) prawidłowo udokumentowane;
e) określone w zaakceptowanym przez Operatora budżecie Projektu.

19. Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

a) honoraria za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia dla obsługi technicznej, instruktorów prowadzących warsztaty, twórców, artystów, konferansjerów, animatorów, przy czym kwota za jednostkę warsztatową* nie może przekroczyć 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych brutto) (do tej pozycji nie kwalifikują się wynagrodzenia pracowników etatowych Organizatora);
b) zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu;
c) koszty wynajmu przestrzeni na potrzeby realizacji Projektu;
d) wynajem infrastruktury technicznej wraz z obsługą na potrzeby realizacji Projektu;
e) koszty promocji Projektu;
f) koszty transportu materiałów i sprzętu.

20. Projektodawca nie może uwzględnić w budżecie wydatków inwestycyjnych, prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów, zakupu środków trwałych oraz wyżywienia. Koszty te będą uznane za niekwalifikowane.

21. W ramach Programu w szczególności nie mogą być finansowane zadania o charakterze komercyjnym, politycznym oraz wyznaniowym.

22. Zespół ds. oceny projektów dokonuje oceny Ofert współpracy pod względem merytorycznym i formalnym. Ocena pod względem formalnym złożonych propozycji obejmuje analizę następujących pozycji:

a) prawidłowość wypełnienia formularza
b) uprawnienia Projektodawcy do składania Ofert współpracy.

W ocenie merytorycznej bierze się pod uwagę następujące kwestie:

a) zgodność z założeniami programu „Dzielnice Kultury”;
b) uwzględnienie w projekcie potrzeb środowiska lokalnego dzielnicy;
c) poziom artystyczny/wartość merytoryczna;
d) wyrównanie szans w dostępie do kultury na obszarach, gdzie dostęp do niej jest ograniczony oraz dla grup defaworyzowanych;
e) spójność koncepcji projektu;
f) racjonalność i zasadność kosztów przedstawionych w kosztorysie w sposób możliwie jak najbardziej precyzyjny.

23. Ostateczna decyzja o wyborze Projektów jest podejmowana przez Dyrektora miejskiej instytucji kultury (Operatora) na podstawie opinii Zespołu ds. oceny projektów.

24. Operator zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag w wybranym do realizacji Projekcie w uzgodnieniu z Projektodawcą.

25. Projektodawcom, którzy nie zostaną zakwalifikowani do Programu, nie przysługuje prawo do odwołania.

26. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 13 marca 2017 r. Po tym terminie lista Ofert zakwalifikowanych do Programu zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora.

27. W przypadku nadesłania dużej ilości Projektów, Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wyboru. Odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora.

28. Po wybraniu Projektu, Operator i Projektodawca, zobowiązani są zawrzeć odrębne porozumienie, szczegółowo regulujące zasady współpracy.

Rozdział 3
Zakres działań Projektodawcy

29. Projektodawca, składając Ofertę współpracy zgłasza Projekt, który może być realizowany w ramach specjalnej edycji Programu Dzielnice Kultury – Święta Lubelskich Dzielnic na zasadach określonych w niniejszych Zasadach współpracy

30. Projektodawca odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie swojego Projektu, który znajdzie się w specjalnej edycji Programu Dzielnice Kultury – Święta Lubelskich Dzielnic oraz za wywiązanie się z Porozumienia z Operatorem.

31. Projektodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za Projekt, która będzie pozostawać w stałym kontakcie z przedstawicielami Operatora we wszelkich kwestiach dotyczących Projektu przed rozpoczęciem realizacji Projektu, w czasie trwania Projektu, a także – jeśli będą wymagały tego osobne ustalenia – w okresie po zakończeniu Projektu.

32. Projektodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Operatora o postępie realizacji Projektu oraz o wszystkich zmianach dotyczących Projektu, jakie mogą powstać w trakcie jego realizacji.

33. Zatwierdzony na podstawie porozumienia kształt Projektu jest wiążący.

34. Projektodawca ma obowiązek każdorazowo okazywać Operatorowi do akceptacji ostateczny projekt identyfikacji wizualnej materiałów promocyjnych Projektu. Przesłanie pliku do akceptacji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed planowanym drukiem lub emisją w Internecie. Operator każdorazowo zatwierdza ostateczną koncepcję identyfikacji wizualnej materiałów promocyjnych Projektu.

35. Projektodawca we wszystkich materiałach promocyjnych Projektu (zarówno drukowanych jak i tych zamieszczanych w Internecie) winien każdorazowo umieszczać stosowną belkę z logotypami zawierającą logotyp Operatora, Programu „Dzielnice Kultury” oraz herb Wielkiego Jubileuszu 700-lecia wraz z dopiskiem: „Projekt realizowany ze środków Miasta Lublin, w ramach Programu „Dzielnice Kultury” jako element programu obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich”.

36. Projektodawca zgadza się na rejestrację przebiegu Projektu (foto, audio, video) przez osoby upoważnione przez Operatora, a także dowolne i nieograniczone wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów do celów promocyjnych i organizacyjnych programu „Dzielnice Kultury” i Operatora.

37. Projektodawca jest zobowiązany dostarczyć Operatorowi przygotowane według wzoru Sprawozdanie – Załącznik nr 2 oraz dokumentację fotograficzną lub wideo z przebiegu Projektu realizowanego w ramach „Dzielnic Kultury” w ciągu 14 dni od zakończenia Projektu, ze stosowną i nieograniczoną zgodą do ich wykorzystywania (oprócz podpisanej wersji papierowej sprawozdania, prosimy o przesłanie Sprawozdania w edytowalnej wersji na adres mailowy Operatora).

38. Projektodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku ze zorganizowanym przez niego Projektem na zasadach ogólnych.

39. Operator dopuszcza finansowanie Projektu przez Organizatora z innych źródeł, jednak każdorazowo musi być to zaakceptowane przez Operatora. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Organizatora, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Porozumienia z Projektodawcą i do usunięcia Projektu z programu specjalnej edycji Programu „Dzielnice Kultury – Święto Lubelskich Dzielnic”.

40. Organizator zobowiązuje się nie występować o środki finansowe pozostające w dyspozycji Gminy Lublin na dofinansowanie działań będących przedmiotem wsparcia udzielanego na podstawie niniejszego regulaminu.

Rozdział 4
Zakres działań Operatora

41. Operator ustala program specjalnej edycji Programu Dzielnice Kultury – Święto Lubelskich Dzielnic, na który składają się Projekty przygotowane przez Projektodawców i wybrane do realizacji przez Operatora.

42. Operator ma prawo do realizacji własnych Projektów w ramach Programu „Dzielnice Kultury”.

43. Koordynator i Operator prowadzą promocję Programu „Dzielnice Kultury” w dzielnicach oraz udzielają wsparcia w promocji poszczególnych Projektów wchodzących w skład Programu.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

44. Złożenie formularza zgłoszeniowego przez Projektodawcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad współpracy.

45. Projektodawca składając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych i organizacyjnych Programu „Dzielnice Kultury”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

* Jednostka warsztatowa, w zależności od charakterystyki grupy obejmuje 30, 45 lub 60 minut.
W odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych może obejmować:
– 30 minut – dzieci w wieku 0-6 lat;
– 45 minut – dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat;
– 60 minut – młodzież i osoby dorosłe.