Program

30 uczestników projektu zostało podzielonych na 2 grupy, w ramach których realizowane są  poszczególne zajęcia. Kursy zostały ujęte w 12 bloków tematycznych, na które będą składać się poszczególne kursy i warsztaty.
Cykl szkoleniowy rozpoczęły obowiązkowe warsztaty integracyjne dla uczestników.
.
Warunkami zaliczenia kursu są:
– Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego – egzaminy sprawdzające wiedzę uczestników z poszczególnych modułów szkoleniowych zostaną przeprowadzone na zakończenie projektu.
– Opracowanie kompleksowego projektu wydarzenia kulturalnego – projekt będzie zawierał dokładny harmonogram rzeczowo-finansowy, źródła finansowania, plan promocji itp. (zgodnie z przedstawionym przez koordynatorów wzorem sprawozdania).