Rekrutacja

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Pomyślne przejście procesu rekrutacji;
 • podpisanie umowy, w której uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (min. 80% zajęć). Niewywiązanie się z umowy skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości adekwatnej do kosztów, jakie organizator poniósł w związku z uczestnictwem danej osoby w projekcie;
 • wniesienie opłaty za udział w kursie w wysokości 200 zł.

 

Rekrutacja uczestników odbywa się w okresie od 18 grudnia 2014 do dnia 16 stycznia 2015 włącznie.

Rekrutacja odbywa się poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego za pomocą jednej z opisanych poniżej możliwości:

 • przesłanie na adres e-mail: inkubator@warsztatykultury.pl
 • przesłanie faksem na numer: 81 533 08 18
 • dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty pod adres: Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin (decyduje data wpłynięcia)

Formularz należy dostarczyć do dnia 16 stycznia 2015 włącznie. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń zostanie wyselekcjonowana grupa osób, które zakwalifikują się do udziału w projekcie Inkubator Animacji Kultury.
O wynikach rekrutacji osoby zainteresowane będą poinformowane w terminie do 19 stycznia 2015 r.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach Inkubatora Animacji Kultury są (łącznie 4 kryteria):

 • Pomyślne przejście procesu rekrutacji.
 • Dostarczenie Zaświadczenia o zatrudnieniu/współpracy z podmiotem działającym w sektorze   kultury.
 • Podpisanie Umowy uczestnictwa w projekcie w terminie nie dalszym niż 25 stycznia 2015;
 • Wniesienie opłaty za udział w projekcie w wysokości 200 zł w terminie do 23 stycznia 2015 na konto Warsztatów Kultury (nr konta: Bank Pekao SA 33 1240 1503 1111 0010 5299 8541)

Uczestnik zobowiązany jest do:

 • regularnego uczestnictwa w zajęciach (min. 80 %);
 • przystąpienia do egzaminu końcowego Inkubatora Animacji Kultury;
 • przygotowania na zaliczenie projektu wydarzenia kulturalnego, z dokładnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, źródłami finansowania, planem promocji (zgodnie z przedstawionym przez koordynatorów wzorem sprawozdania);
 • potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na listach obecności;
 • wypełniania wszystkich ankiet i innych narzędzi ewaluacyjnych i monitoringowych;
 • przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

Do pobrania: