O projekcie

Fundacja Trans Kultura, Warsztaty Kultury w Lublinie oraz partnerzy z krajów Partnerstwa Wschodniego rozpoczęły w październiku 2012 realizację projektu Connected by the Border (Zjednoczeni poprzez granicę) mającego na celu stworzenie strategii i nowego modelu współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego.

 

 

Działania polskiej dyplomacji ukierunkowane na zbliżenie i integrację państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego z Unią Europejską doprowadziły do uruchomienia w maju 2009 roku Partnerstwa Wschodniego (PW) – inicjatywy skierowanej do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Wielostronna współpraca z krajami PW odbywa się również na płaszczyźnie kulturalnej. Unia Europejska wyraźnie podkreśla znaczenie współpracy kulturalnej oraz dialogu międzykulturowego jako integralnego elementu każdej polityki zagranicznej. W 2011 r. Fundacja Trans Kultura wspólnie z partnerami z krajów PW przy finansowym wsparciu MSZ RP zrealizowała pierwszy Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego (KKPW), podczas którego przedstawicieli środowisk kulturalnych z krajów PW i UE wyznaczyli kierunki współpracy kulturalnej na najbliższe lata oraz opracowali rekomendacje dla polityk UE.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: październik – grudzień 2012.

Niniejszy projekt jest kontynuacją prac rozpoczętych podczas KKPW. Działania zaplanowane w projekcie mają przygotować artystów, menadżerów kultury, instytucje i organizacje kulturalne krajów PW do aktywnego uczestnictwa w drugim KKPW w 2013 roku oraz stworzyć narzędzie do budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej.

CEL GŁÓWNY:

Wzmocnienie roli kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu przyjaznych relacji między Unią Europejską (UE) i krajami Partnerstwa Wschodniego (PW) i ich wzajemnego poszanowania.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Budowanie sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej, dążącej do zintensyfikowania kontaktów pomiędzy operatorami kultury, NGO, artystami i menadżerami z krajów PW i UE.
  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania kulturą, edukacji i polityk kulturalnych.
  • Budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Europy Wschodniej w krajach Unii Europejskiej.
  • Budowanie pozycji Lublina jako Centrum Kompetencji Wschodnich, poprzez oddziaływanie na środowiska opiniotwórcze krajów Partnerstwa Wschodniego.
GRUPA DOCELOWA:

Reprezentanci opiniotwórczych środowisk kulturalnych krajów Partnerstwa Wschodniego: przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, artyści, animatorzy i menadżerowie kultury, dziennikarze i publicyści oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.