Kongres 2013

Zapraszamy na Kongres “Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, który odbędzie się w dniach 4 – 6 października 2013 w Lublinie.

Głównym celem Kongresu jest stworzenie otwartej przestrzeni wypowiedzi dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Dlatego zapraszamy do Lublina doświadczonych praktyków kultury, menadżerów, artystów, a także samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, którzy spotkają się z filozofami i badaczami kultury.

Pierwsza edycja wydarzenia, zorganizowana w 2011 roku doprowadziła do wyrażenia realnych potrzeb kultury krajów Partnerstwa Wschodniego. Organizując drugą edycję, pragniemy stworzyć miejsce dla konkretnych działań kulturowych oraz czas na wypracowanie sposobów realizacji wizji wspólnej przestrzeni kulturowej: Europy bez podziału na Unię Europejską i Partnerstwo Wschodnie.

Wśród obszarów tematycznych Kongresu znajdują się zagadnienia związane z prowadzeniem współpracy pomiędzy twórcami kultury, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi (blok „Kultura zaangażowana społecznie”), rozwojem przemysłów kreatywnych i ekonomiki kultury, finansowaniem kreatywności, przechodzeniem od art & business do culture & business (blok „Kultura dla rozwoju”) czy wykorzystaniem nowych technologii w praktykach kulturowych, ujęciem kultury jako środowiska komunikacji i mediów oraz kształceniem kompetencji związanych z nowymi mediami (blok „Kultura nowych technologii”).

Ponadto, jednym z najważniejszych działań związanych z Kongresem jest budowanie Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego, która gromadzi głównie przedstawicieli kultury niezależnej i organizacji non-profit, niesformalizowane grupy i indywidualnych artystów i aktywistów, nie wykluczając instytucji samorządowych i państwowych. Tworzona sieć jest „żywym organizmem”, nie zaś instytucją, to inicjatywa oddolna, nie narzucająca żadnych odgórnych rozwiązań, o demokratycznej strukturze, ze szczególnym poszanowaniem różnorodności kulturowej. Ma służyć do rozwoju współpracy ponad granicami, a jej zadaniem na arenie międzynarodowej będzie reprezentacja i rzecznictwo na rzecz rozwoju kultury Partnerstwa Wschodniego.

Na Kongresie spotkają się twórcy, myśliciele i organizatorzy. Praktycy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi się zaangażować się w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Spodziewamy się około 400 uczestników z kilkunastu krajów.

Obszary tematyczne Kongresu:
Kultura zaangażowana społecznie

 • wspieranie procesów prodemokratycznych
 • kultura niezależna a społeczeństwo obywatelskie a instytucje państwowe
 • współpraca: twórcy kultury – samorządy lokalne – organizacje pozarządowe
 • miasto jako środowisko dynamicznych zmian kulturotwórczych
 • kultura dla rozwoju małych ojczyzn na prowincji
 • decentralizacja kultury
 • prospołeczne praktyki kultury, zbiorowa wyobraźnia
 • sztuka a polityka
 • globalne/lokalne
 • instytucjonalizacja sztuki i kultury
 • włączająca rola kultury – działania na obszarach/ w środowiskach zagrożonych wykluczeniem

Kultura dla rozwoju

 • od art & business do culture & business
 • przemysły kreatywne i ekonomika kultury
 • finansowanie kreatywności
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • kreatywne technologie, polityki, strategie miast i regionów
 • społeczeństwo kreatywne a nowe formy duchowości
 • crowdfunding
 • kultura jako 4 filar zrównoważonego rozwoju – kreatywność i innowacyjność

Kultura nowych kompetencji

 • kształcenie nowych twórców kultury dla rozwoju i zmiany społecznej
 • kształcenie kompetencji międzykulturowych, interdyscyplinarnych
 • kompetencje niezbędne dla zmiany społecznej
 • projektowanie edukacji medialnej (programy edukacyjne, wykluczenia społeczne, otwarta kultura)
 • formy kształcenia nowych kompetencji i kształcenie niezależne (szkoły liderów, szkoły letnie, warsztaty, edukacja on-line)
 • kompetencje menadżerskie i zdrowa konkurencyjność

Kultura nowych technologii

 • cyfryzacja jako wyzwanie kulturowe (rozwój technologiczny jako priorytet społeczny, Europa dwóch prędkości technologicznych)
 • estetyka i ekologia techniki (sztuka mediów, zwrot energetyczny, ekologia a komunikacja i media)
 • wykorzystanie nowych technologii w praktykach kulturowych
 • kultura jako środowisko komunikacji i mediów
 • kulturalne manifestacje technologii mediów
 • nowe technologie a uspołecznienie kultury
 • kształcenie kompetencji związanych z nowymi mediami

Kultura i tożsamość

 • europejska tożsamość Wschodu
 • dialog kulturowy Wschodu i Zachodu – perspektywa przyszłości
 • tworzenie dużych narracji miejskich i regionalnych poprzez zintegrowane działania kulturowe
 • nowe formy duchowości w świecie poprzemysłowym, postsowieckim i ponowoczesnym
 • tożsamość kulturowa – problem współczesnej samoidentyfikacji kulturowej
 • polityka pamięci i zapomnienia

Rada Programowa Kongresu:
Krzysztof Czyżewski – Przewodniczący Rady Programowej
Vahram Aghasyan / Armenia
Oleksandr Butsenko / Ukraina
Andrei Khadanowich / Białoruś
Milena Dragićević – Šešić / Serbia
Tarlan Gorchu / Azerbejdżan
Witek Hebanowski / Polska
Rafał Koziński / Polska
Jean Pierre Deru / Belgia
Larisa Turea / Mołdawia
Iryna Magdysh / Ukraina
Levan Khetaguri /Gruzja

Organizatorzy i partnerzy:
Kongres sam w sobie stanowi doskonały przykład wydarzenia organizowanego dzięki ścisłej współpracy szeregu podmiotów – instytucji kultury, organizacji pozarządowych, indywidualnych artystów i aktywistów, mediów i agend rządowych i narodowych instytucji kultury nie tylko z krajów Partnerstwa Wschodniego, ale również Unii Europejskiej, Rosji i Afryki

Organizatorzy: Warsztaty Kultury w Lublinie, Fundacja Trans Kultura, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Kultury

Partnerzy: Fundacja Pogranicze, Fundacja Inna Przestrzeń, Y Galeria Sztuki Współczesnej, GeoAIR, Stowarzyszenie Artystyczne “Dzyga”, Stowarzyszenie Młodych Artystów “Oberliht” , Centrum Kultury Suburb, TUTU Młodzieżowe Centrum Kultury, Europejska Fundacja Kultury

Współpraca: East Book, Miesięcznik Wymiany Idei Kultura Enter