Wolontariusz Kultury 2013

21 września – 19 grudnia 2013

W 2013 roku w ramach projektu Wolontariusz Kultury realizowane były działania w dwóch modułach:

1. Moduł szkoleniowy – składał się ze szkoleń i spotkań dzięki którym uczestnicy projektu zyskali szeroką wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury:

 • Kulturalna Mapa Lublina
 • historia i dziedzictwo kulturowe Lublina
 • zarządzanie projektem (przygotowanie, realizacja, ewaluacja)
 • narzędzia internetowe pomocne w pracy w kulturze
 • techniki animacji w kulturze
 • podstawy marketingu w kulturze
 • źródła pozyskiwania funduszy na kulturę
 • budowanie relacji i kooperacji z otoczeniem – komunikacja zewnętrzna
 • prawa i obowiązki wolontariuszy i podmiotów zatrudniających wolontariuszy
 • komunikacja i praca w grupie
 • relacje między administracją publiczną a III sektorem
 • sztuka wystąpień publicznych
 • zarządzanie widownią

W ramach modułu szkoleniowego będą również organizowane spotkania z artystami, animatorami, organizatorami wydarzeń kulturalnych, którzy będą przybliżać uczestnikom specyfikę pracy w tym sektorze oraz przedstawiać projekty, do współpracy przy których będą zapraszani wolontariusze. W ramach tych spotkań odbędą się również wizyty w różnych podmiotach prowadzących działalność kulturalną.

2. Moduł praktyczny – wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta, organizowanych przez różne instytucje kultury w Lublinie i regionie lubelskim, udział i pomoc w organizacji Gali Finałowej programu, a także przygotowanie projektu inicjatywy lokalnej, który zostanie zrealizowany w 2014 roku.