edycja 2013

„WSCHÓD KULTURY” – KULTURA DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

„Wschód kultury” to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta – Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Misją Wschodu Kultury jest rozwój miast poprzez współpracę kulturalną z krajami Partnerstwa Wschodniego a także pogłębienie współpracy między miastami Polski Wschodniej w celu tworzenia wspólnych, odważnych i wieloletnich programów kulturalnych.

WSCHÓD KULTURY: LUBLIN – INTEGRACJE-MEDIACJE
1-6 października 2013

INTEGRACJE tworzą przestrzeń do wymiany idei artystycznych partnerów ze Wschodu i Zachodu Europy, wymiany doświadczeń i warsztatu twórczego, wreszcie – do realizacji wspólnych projektów zarówno artystycznych jak i społeczno-kulturowych.

INTEGRACJE to poszukiwanie nowej formuły festiwalu, to prezentacje artystyczne, pokazy najlepszych praktyk oraz różnorodnych współczesnych kultur każdego z krajów Partnerstwa Wschodniego. Integracje zmierzają ku temu co w kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a bardziej jeszcze wyprzedzające te przemiany.

Obszary tematyczne:

WSCHODNIE DŹWIĘKI – prezentacja nowoczesnych brzmień odnoszących się do tradycji muzycznych regionów Europy Wschodniej i Kaukazu. Przybliżymy to co najciekawsze w muzyce wschodniej: od regionalnych, folkowych i etnicznych brzmień tamtych rejonów aż po niekonwencjonalne i poszukujące projekty eksperymentalne.

MUZYKA DEZ-ORIENTALNA – prezentacja współczesnego oblicza oraz kierunków rozwoju sceny DJ-skiej i elektronicznej w krajach Partnerstwa Wschodniego, zabierająca słuchaczy w jeszcze nie odkryte rejony fonicznych doświadczeń.

PLATFORMA BIAŁORUSKIEGO TEATRU RUCHU – konfrontacja artystów, krytyków oraz ekspertów, ukazująca najważniejsze zjawiska i zespoły pracujące w tej dziedzinie na Białorusi.

LIMAN – II TRIENNALE UKRAIŃSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – projekt przewiduje prezentacje około 50 artystów z całej Ukrainy.

SZTUKA ZAANGAŻOWANA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – wspólne projekty w przestrzeni miasta realizowane przez artystów z Europy Wschodniej i Polski. Formuła polega na zaproszeniu artystów reprezentujących szeroko rozumiany nurt sztuki krytycznej, a następnie skonfrontowaniu ich z konkretnymi problemami społecznymi.

MINDWARE EUROPY WSCHODNIEJ – prezentacja najciekawszych zjawisk z obszaru nowych mediów w krajach Partnerstwa Wschodniego.

CONNECTED BY THE BORDER – prezentacje łączące wystąpienia artystyczne i promocję lokalnego środowiska kulturowego. Formami prezentacji, dobranymi indywidualnie, będą działania w przestrzeni publicznej, performance, happening, wykład, warsztat, wystawa, pokaz filmów, debaty, prezentacje multimedialne i inne.

WYSTAWA FOTOGRAFII ULICZNEJ – czyli niepozowanej, prezentującej codzienność, człowieka w przestrzeni publicznej, interakcje między nim a miastem.

OBSZARY DESIGNU – warsztaty praktyczne projektantów graficznych „designerów” – z krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

BAZAR WSCHODNICH WYDAWNICTW – targi książek, czasopism, debaty na temat kulturowej roli mediów w Europie Wschodniej i na Kaukazie.

WSCHODNI KANON KINA – długofalowy projekt, w wyniku którego powstanie lista najważniejszych tytułów filmowych Europy Wschodniej. Wybrane tytuły prezentowane będą w Lublinie w cyklicznych pokazach we wrześniu, zapowiadając główny program Integracji-Mediacji.

ŚWIAT WSCHODNICH BAŚNI – specjalny program dla dzieci oparty na wschodnich bajkach i legendach.

Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”

W ramach projektu Wschód Kultury zapraszamy również na Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, który odbędzie się w dniach 4 – 6 października 2013 w Lublinie. Kongres będzie miejscem konkretnych działań kulturowych oraz czasem na wypracowanie sposobów realizacji wizji wspólnej przestrzeni kulturowej: Europy bez podziału na Unię Europejską i Partnerstwo Wschodnie.

Na Kongresie spotkają się twórcy, myśliciele, organizatorzy i praktycy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi zaangażować się w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Podczas Kongresu znajdzie się także miejsce i czas na wzajemne poznawanie się i przedstawienie dobrych praktyk.

Więcej informacji o Kongresie