REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WARSZTATÓW KULTURY W LUBLINIE

 1. Sklep internetowy  jest prowadzony pod adresem :  www.warsztatykultury.pl/sklep, zwany dalej „Sklepem”. Właścicielem ww domeny i adresu są Warsztaty Kultury w Lublinie, samorządowa instytucja kultury, dla której organizatorem jest gmina Lublin. Warsztaty Kultury w Lublinie są podmiotem wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez gminę Lublin pod nr 12, z siedzibą: ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, nr NIP 712 327 43 71, REGON 061474549,
 2. W kontaktach z Klientami sklepu dopuszczalne są następujące metody komunikacji: formularz elektroniczny na stronie www.warsztatykultury.pl/sklep , poczta elektroniczna (adres e-mail Sklepu: sekretariat@warsztatykultuy.pl) oraz telefon – nr 81 5330818 i faks – nr 81 5330818.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.warsztatykultury.pl/sklep. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Kupujący to: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”. Klienci korzystają ze Sklepu poprzez złożenie zamówienia w serwisie www.warsztatykultury.pl/sklep, po uprzednim podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych.
 5. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dowód sprzedaży – faktura lub paragon stosownie do wskazań Klienta. Dowód sprzedaży jest załączany do zakupionego produktu.
 7. Zawarcie umowy zakupu zamówionego produktu następuje w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia, o czym Sklep informuje Klienta pocztą elektroniczną na adres podany przez niego przy składaniu zamówienia.
 8. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy, które podane są w formularzu zamówienia składanym przez Klienta. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Warsztatów Kultury w Lublinie ul, Grodzka 5A, w dni robocze w godzinach od 10 do 16, po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia przez Warsztaty Kultury jest dokonanie całkowitej zapłaty za zamówiony produkt, w przypadku wysyłki wraz z kosztami takowej. Klient dokonuje zapłaty poprzez przelew bankowy  na konto Sklepu:
  Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a , 20-112 Lublin
  Numer konta: 33 1240 1503 1111 0010 5299 8541 (Bank Pekao SA),
  w tytule przelewu/wpłaty podając numer zamówienia.
 10. Przelew powinien nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia towaru.
  W przypadku odbioru osobistego możliwa jest również płatność gotówką najpóźniej w momencie odbioru towaru.
 11. W przypadku gdy Klient nie opłaci przelewem zamówienia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sklep, Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu do odbioru towaru, i anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 12. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 dni roboczych po dniu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Warsztatów Kultury w Lublinie określonym w pkt 9. Termin ten nie obejmuje czasu dostawy, który jest określony przez operatora pocztowego – Pocztę Polską SA (szczegółowe informacje na stronie internetowej Poczty Polskiej: www.poczta-polska.pl).
 13. W przypadku zwrotów przesyłek przez Pocztę Polską SA z winy Klienta (np. spowodowanych nieodebraniem przez Klienta zamówionego produktu lub podaniem błędnego adresu), Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną na email podany przy składaniu zamówienia, zwracając się o ponowne potwierdzenie adresu wysyłki oraz wzywając do  opłacenia dodatkowych kosztów dostawy w wysokości równej kosztom dostawy określonym w formularzu zamówienia. W przypadku niedokonania płatności dodatkowych kosztów przesyłki w terminie 7 dni od uzyskania wezwanie przez Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu do odbioru towaru i anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 14. Sklep udziela na sprzedawane towary 12-miesięcznej rękojmi. Niezależnie od tego niektóre towary mogą być objęte gwarancją producenta, której warunki podane są przy opisie produktu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 15. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 16. W przypadku ujawnienia się wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu  rękojmi zakupionego w Sklepie towaru, poprzez odesłanie towaru wraz z dowodem sprzedaży na adres Sklepu (Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin), z dopiskiem: „Reklamacja”.
 17. Sklep nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje należy składać na adres e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl lub telefonicznie pod nr tel. (81) 533 08 18.
 18. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pozbawiony wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 19. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się odesłać Klientowi reklamowany produkt wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.
 20. O rozpoznaniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym przypadku, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.
 21. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 22. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 23. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu
 24. Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu internetowego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie internetowym zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

 1. Warsztaty Kultury w Lublinie przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Warsztaty Kultury w Lublinie z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Warsztaty Kultury w Lublinie zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Warsztaty Kultury w Lublinie sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie są Warsztaty Kultury w Lublinie, z siedzibą przy ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania i wysyłki, adres e-mailowy, numer telefonu, numer rachunku bankowego.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne do dokonania zamówienia i zawarcia umowy kupna-sprzedaży w Sklepie.
 5. Klienci mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim informacje dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.
 7. Hasło  i login jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Dane podawane przez Klienta w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 9. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody w tym zakresie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
 10. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep i za zgodą Klientów.
 11. W przypadku uzyskania przez Warsztaty Kultury w Lublinie wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Warsztaty Kultury w Lublinie mogą przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwalą dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 12. Warsztaty Kultury w Lublinie zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Warsztaty Kultury w Lublinie zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Warsztaty Kultury w Lublinie danych osobowych innemu niż Sklep administratorowi danych.
 13. Warsztaty Kultury w Lublinie zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Warsztaty Kultury w Lublinie zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 19 Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Warsztaty Kultury w Lublinie mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub też gdy Warsztaty Kultury w Lublinie uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 14. Warsztaty Kultury w Lublinie wykorzystują adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 15. Warsztaty Kultury w Lublinie stosują pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie Sklepu.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klienci muszą  poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, faksem na numer 81 533 08 18 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@warsztatykultury.pl  ).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać do Sklepu informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi  wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klienci zostali poinformowani  o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził  się na inne rozwiązanie.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwroty towarów dokonywać należy pod adresem: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep  o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar  przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
sekretariat@warsztatykultury.pl

Ja, ……………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………….
Data zawarcia umowy to ………………………………………, data odbioru ………………………………………

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….