Dostępność

Deklaracja dostępności

Warsztaty Kultury w Lublinie zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej warsztatykultury.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 listopada 2018.

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie prowadzimy prace mające na celu dostosowanie naszej strony do wymogów zapisanych w ustawie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.12.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Warsztaty Kultury w Lublinie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marcelina Gzylsekretariat@warsztatykultury.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815330818 bądź wysyłając wiadomość tekstową sms na numer telefonu: 664806171.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Warsztatów lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Warsztaty w razie możliwości zrealizują żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Warsztaty niezwłocznie poinformują o tym wnoszącego żądanie i zaproponują termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Warsztaty zaproponują alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną powyżej.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Warsztatów Kultury w Lublinie znajduje się na Starym Mieście w kamienicy pod adresem Grodzka 5a oraz 7. Budynki ze względu na zabytkowy charakter nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (dwukondygnacyjna kamienica, w której brak jest windy i podjazdów)Na naszej stronie można znaleźć opis dostępności budynku z uwzględnieniem istotnych elementów komunikacyjnych. Chętnie udzielimy wsparcia osobom, które mimo barier zdecydują się odwiedzić Warsztaty Kultury. Nasz zespół został przeszkolony z podstawowych zagadnień związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy Archikatedrze Lubelskiej i są zlokalizowane w odległości 300 metrów od siedziby Warsztatów Kultury. W celu uzyskania informacji o pozostałych miejscach parkingowych w okolicy zapraszamy na stronę www.kopertywmiescie.pl. Ulice lubelskiego Starego Miasta są pokryte nieszlifowaną kostką granitową, dlatego pokonanie odcinka z parkingu może wymagać asysty.

Dojazd do Warsztatów Kultury może być realizowany komunikacją Zarządu Transportu Miejskiego. Najbliższe przystanki to BRAMA KRAKOWSKA 01 [autobusy nr 1, 4, 6, 17, 39, 156, 160, N1, N2], BRAMA KRAKOWSKA 03 [autobusy nr 5, 22, 52] – oba przystanki znajdują się przy ul. Lubartowskiej około 270 metrów od Warsztatów Kultury, BRAMA KRAKOWSKA 02 [autobusy nr 4, 39, 904, N1, N2], BRAMA KRAKOWSKA 04 [autobusy nr 1, 6, 17, 23, 156, 160, 950]-oba przystanki znajdują się przy ul. Królewskiej około 350 metrów od Warsztatów Kultury, DWORZEC GŁÓWNY PKS 01 [autobusy nr 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 29, 31, 32, 34, 39, 52, 57, 150, N2], DWORZEC GŁÓWNY PKS 02 [autobusy nr 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 39, 52, 57, 150, N2]-oba przystanki znajdują się przy al. Tysiąclecia w odległości około 400 – 500 metrów od Warsztatów Kultury. 

Toaleta w kamienicy przy Grodzkiej 5a znajduje się na II piętrze i jest toaletą z udogodnieniami (drzwi o szerokości 90cm, poręcze i uchwyty przy misce ustępowej i umywalce).
Toalety w kamienicy przy Grodzkiej 7 znajdują się na I i II piętrze i nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób niewidomych lub niedowidzących. 

Wejście do Warsztatów jest możliwe z psem asystującym, jednak osoby niewidome i niedowidzące powinny pamiętać o trudnościach, jakie mogą sprawić schody.

W obu kamienicach nie ma pętli indukcyjnych.

W obu kamienicach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących

Warsztaty na chwilę obecną nie oferują stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną wizytą w Warsztatach Kultury, tłumaczenie takie zostanie zapewnione. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Warsztatów Kultury. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Warsztaty Kultury przekażą taką informację wraz z uzasadnieniem osobie uprawnionej, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną samego budynku i ciągu komunikacyjnego prowadzącego od głównego wejścia do sali widowiskowej usytuowanej na drugim piętrze. Osoby potrzebujące jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat dostępności Warsztatów Kultury, prosimy o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@warsztatykultury.pl lub telefoniczny pod numerem 81 533 08 18,664806171.

 

Grodzka 5a

Sala Medialabowa

Sala widowiskowa

Toaleta

 

Grodzka 7

Sala Warsztatowa

Sala Wystawowa

Sekretariat

Toaleta