Warsztaty Kultury w sieciach

Program Europe Grand Central  to 2-letni, trwający od września 2015 do sierpnia 2017,  projekt współpracy fundowany przez Unię Europejską w ramach projektu Europa Kreatywna. Skupia niezależne instytucje kulturalne z sieci Trans Halles Europe na tematyce „granic”. Celem projektu jest przekształcenie postrzegania przekraczania granic jak czegoś podejrzanego w coś co wzbudza ciekawość. Wzmacnia, poprzez opowiadanie historii, pozycję grup zmarginalizowanych lub przedstawianych w sposób nieprawidłowy. Projekt ma także na celu wymianę informacji na temat metod włączania między organizacjami i praktykami kultury. Unikalna platforma koncepcyjno-cyfrowa będzie także dołączać narracje publiczności dotyczące aktu przekraczania granic.

Warsztaty kultury należą do sieci TEH od września 2011 w charakterze zaprzyjaźnionego członka TEH (TEH Friend). Członkostwo w tej sieci daje nam możliwość pozyskiwania partnerów z krajów UE w celu realizacji projektów współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie środków finansowych, wsparcie w dziedzinie zarządzania kulturą, administrowania budynkiem postindustrialnym, mobilności kadry kultury, artystów i wolontariuszy, promocję Warsztatów Kultury na arenie międzynarodowej i zaistnienie jako ośrodek otwarty na współpracę ze Wschodem i Zachodem.

Trans Europe Halles zostało założone w 1983 roku i obecnie posiada 45 członków z 25 krajów. Aktualnie jest jedną z najstarszych i najlepiej działających sieci europejskich. Sieć oferuje platformę wymiany, pomocy i współpracy między członkami. Projekty realizowane w TEH narodziły się z potrzeb cywilnych i adresowane są do realizowania kwestii społecznych i artystycznych. Celem jest promowanie współpracy i zrozumienia między organizacjami kultury. Trans Europe Halles popiera ideę kultury w jej najszerszym znaczeniu i zachęca do współpracy różnych dyscyplin artystycznych. Sieć centrów rzuca wyzwanie wspólnej polityce kulturalnej i dba o wspieranie nowych talentów, innowacji, artystów i wymiany kulturalnej, stwarzając możliwości dla młodych ludzi do wykorzystywania i rozwijania ich umiejętności artystycznych.

.

  • Sieć Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership Culture Network – EPCN)

Idea stworzenia sieci zrzeszającej podmioty kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) lub/i współpracujące z tymi krajami w dziedzinie kultury powstała w trakcie trwania Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego (KKPW), który odbył się w dniach 21 – 23 października 2011 w Lublinie. Wtedy to Warsztaty Kultury zadeklarowały chęć podjęcia się koordynacji działań zmierzających do utworzenia sieci.

Sieć promować będzie idee kulturowego Partnerstwa Wschodniego i realizować rekomendacje Kongresu, poprzez:

– budowanie partnerstw wewnątrz PW i pomiędzy krajami PW i UE (internetowa platforma – „mapa kultury PW”);

– wspieranie współpracy międzynarodowej i profesjonalizacji kadr kultury (grupy warsztatowe, seminaria, spotkania, rezydencje), oraz wymiany i dystrybucji wiedzy pomiędzy ośrodkami kulturalnymi i akademickimi;

– reprezentację i rzecznictwo na poziomie UE, krajowym, regionalnym i lokalnym;

– tworzenie i wdrażanie nowych programów finansowych dla PW, stymulowanie organów decyzyjnych UE do włączania krajów PW w istniejące programy grantowe, decentralizacja systemów finansowych w PW.

Warsztaty Kultury jako tymczasowy operator Kongresu jak i przyszłej Sieci ma zamiar rozpowszechniać idee KKPW w krajach PW i UE, podjąć działania integrujące podmioty kultury wewnątrz krajów PW, które doprowadzą do stworzenia sieci jako narzędzia broniącego interesów kultury krajów PW na świecie.

  • Nataša

Jest nową inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego wielu kulturalnych organizacji pozarządowych działających w krajach Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Ta inicjatywa oparta jest na szeregu istniejących już powiązań między niezależnymi organizacjami kulturalnymi. W ostatnich latach te organizacje pozarządowe współpracowały w ramach licznych lokalnych projektów artystycznych, programów dotyczących współpracy transgranicznej i budowania potencjału, a także inicjatyw mających na celu reformę polityki kulturowej w kontekście Partnerstwa Wschodniego. Podczas ostatniego Kongresu Kultura dla Partnerstwa Wschodniego w Lublinie grupa kluczowych osobistości z tej dziedziny postanowiła dalej umacniać nieoficjalnie ustanowione więzi, tworząc bardziej zorganizowaną ale nadal otwartą platformę współpracy.

Nataša nie działa jako sieć oparta na oficjalnym członkostwie lub jako stowarzyszenie profesjonalistów. Jest raczej otwartą platformą dla podobnych inicjatyw i indywidualnych podmiotów kulturalnych, które pragną wiązać swoje głębokie zaangażowanie z innymi kulturalnymi projektami, programami i sieciami Partnerstwa Wschodniego. Już od samego początku nowa platforma dociera do większości regionalnych projektów współfinansowanych z programu Unii Europejskiej Kultura Partnerstwa WschodniegoForum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (Subgroup Culture), programu stypendialnego fundacji Roberta Boscha Menedżerowie KulturyUkraińska Sieć Kultury, sieci uczestników Tandem programu wymiany menedżerów kultury z organizacji MitOst oraz Europejska Fundacja Kultury, itd. Nowa platforma społeczeństwa obywatelskiego jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych współpracą kulturalną w Partnerstwie Wschodnim. Nazwanie platformy imieniem „Nataša” podkreśla jej nieformalny, nieprzedstawicielski i niebiurokratyczny charakter.