Weź udział w Desancie Lotnych Badaczy Śródmieścia

thumbnail

Zapraszamy studentów, lokalnych liderów, animatorów, pedagogów, działaczy, aktywistów, mieszkańców dzielnicy Śródmieście do włączenia się w program badawczo – animacyjnego mającego na celu stworzenie Narzędziownika Lubelskiego – czyli kompleksowego programu realizacji działań społeczno kulturalnych opartych na diagnozie społecznej.

Chcemy powołać interdyscyplinarną grupę, mapującą potencjał dzielnic i aktywnych mieszkańców. Działanie zakłada przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla pilotażowej grupy badaczy, początkowo na obszarze trzech ulic: Lubartowskiej, Bernardyńskiej i Zamojskiej. Planujemy wypracowanie modelu łączącego praktykę badawczą i animacyjną, obejmującego interwencje na dzielnicach w sposób kompleksowy.

Co oferujemy?

 • możliwość zaliczenia godzin Praktyk Studenckich w Warsztatach Kultury w Lublinie , zaangażowanie średnio 40h/miesiąc,
 • kompleksowy program szkoleniowy z robienia diagnozy lokalnej dla działań w kulturze; zajęcia teoretyczne i praktyczne z uznanymi trenerkami i streetworkerami, superwizję w trakcie działań w terenie,
 • możliwość współtworzenia pilotażowej grupy Animatorów – Badaczy, która wypracuje własny model mapowania potencjału dzielnic i aktywnych mieszkańców Lublina. Grupa ta w kolejnych edycjach będzie mogła rozszerzyć działania na inne dzielnice miasta w ramach Programu Dzielnice Kultury i współpracy z Warsztatami Kultury w Lublinie,
 • perspektywę wykorzystania zdobytej wiedzy o potrzebach społeczności lokalnych, w ramach realizacji samodzielnych działań animacyjnych

Zaangażować można się na dwa sposoby:

Kto? Poszukiwane są osoby mające doświadczenie w pracy z lokalnym środowiskiem śródmieścia, liderzy i aktywiści, mile widziani studenci kierunków związanych z badaniami i diagnozą społeczną, socjolodzy, psycholodzy, animatorzy, wiążący swoją przyszłość ze streetworkingiem.

Co? Badacze będą zbierać dane, przeprowadzać rozmowy i obserwacje na terenie Dzielnicy. Są związani z projektem od marca do czerwca, odpowiadają za pracę merytoryczną oraz ostateczny wynik programu.

Kto? Poszukiwane są osoby posiadające umiejętności pisarskie, redagowania tekstów, obsługi darmowych narzędzi internetowych (np. pakiet Google), obsługi sprzętu multimedialnego (kamera, aparat, dyktafon), portali społecznościowych, projektowania przestrzeni, plastyczne czy artystyczne, chcące aktywnie spędzić czas wolny i lubiące odkrywać ciekawe historie miejskie.

Co? Wolontariusze będą odpowiedzialni za stworzenie Archiwum Społecznego. Zebrane przez badaczy dane będą dygitalizować, publikować na specjalnie stworzonej w tym celu stronie i odpowiadać za wizualną stronę projektu oraz dostępność zgromadzonych materiałów w sieci. Wolontariusze będą pracować zadaniowo w elastycznym zakresie godzinowym.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 marca 2016

Przewidujemy maksymalną liczbę 15 uczestników/uczestniczek programu szkoleniowego. Zastrzegamy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

……

Harmonogram projektu:

 •  14 marca, g. 16:00 – 19:00 | spotkanie otwierające | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 •  15 marca, g. 13:00 – 17:30 | spotkanie nr 1 z osobami aktywnymi na dzielnicy służące opracowaniu oceny zasobów | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 •  19 marca, g.12:00 -17:00 | warsztat wprowadzający: „Kultura szeroka”, „Wstęp do badań projekcyjnych”, „Odpowiedzialność w procesie” – opracowanie materiałów dydaktycznych | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 • 22 marca, g. 13.00 – 17. 00 | spotkanie nr 2 z osobami aktywnymi na dzielnicy służące opracowaniu oceny zasobów | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 •  23 marca, g. 12:00 -16:00 | warsztat „Spacery badawcze jako narzędzie diagnozy lokalnej – przygotowanie i opracowanie wniosków z własnych spacerów” cz. I | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 •  23 marca – 18 kwietnia | realizacja 3 spacerów badawczych w podgrupach roboczych, prowadzenie: Paulina Paga
 •  1 kwietnia, g. 12:00 – 17:00 | warsztat „Spacery badawcze jako narzędzie diagnozy lokalnej – przygotowanie i opracowanie wniosków z własnych spacerów” cz. II | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 •  02 kwietnia, g. 10.00-17.30 | warsztat metodologiczny ”Praca metodą focusów przy użyciu narzędzi projekcyjnych” oraz „ABC wywiadów grupowych w pracy środowiskowej”, prowadzenie: Anna Żelazowska Kosiorek i Marta Henzler | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 •  26 kwietnia, g. 10:00 – 17:30 | opracowanie rezultatów diagnozy i dalszych kroków w indywidualnej pracy Animatorów-Badaczy | prowadzenie: Anna Żelazowska Kosiorek i Marta Henzler | Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11
 •  24 maja, g. 10:00 – 17:30 | warsztat diagnostyczny „Wprowadzenie narzędzi diagnostycznych w pracy środowiskowej”, prowadzenie: Anna Żelazowska Kosiorek i Marta Henzler | pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska
 •  maj / czerwiec 2016 | Interaktywna konferencja podsumowująca projekt z prezentacjami finałowymi oraz warsztaty ze Street Workerami
ZOBACZ TAKŻE:
Spotkanie | Diagnoza społeczna dzielnicy Śródmieście
Kiedy: 11 marca 2016, godz. 15:00
Gdzie: Pracownia Warsztatów Kultury, ul. Bernardyńska 11