Wolontariusz Kultury 2014

thumbnail

Program „Wolontariusz Kultury” jest kontynuacją programu „Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury – Lublin 2016”, który powstał z potrzeby stworzenia sieci wolontariuszy współpracujących na stałe z lubelskimi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i artystami oraz stworzenia zintegrowanego środowiska osób działających wolontaryjnie na rzecz rozwoju Lublina i regionu lubelskiego.

.

Głównym celem każdej edycji programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego, pozyskiwanie i rozwój współpracy z instytucjami publicznymi, administracją publiczną i organizacjami, które działają na rzecz rozwoju miasta Lublin i regionu lubelskiego oraz zainteresowanie ich ideą wolontariatu i wizją Lublina, jako silnego ośrodka kultury, który stworzy szansę na rozwój Miasta i regionu oraz podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jego znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, także z uwzględnieniem programu Dzielnice Kultury.

Program zakłada realizację warsztatów i szkoleń, spotkań i praktyk dla osób rozpoczynających działalność wolontarystyczną oraz dla animatorów kultury, którzy w swojej pracy korzystają z pomocy wolontariuszy, wspomaga sprawną realizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, podnosi jakość obsługi sektora kultury w mieście i regionie, pomaga w poszukiwaniu, tworzeniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w działalności kulturalnej, stwarza warunki do nauki, rozwoju i pracy dla wolontariuszy chcących przyczynić się do rozwoju miasta i zachęcenia mieszkańców Lublina do aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta.

.

W ramach Programu realizowane będą działania w dwóch modułach:

Moduł szkoleniowy – składa się ze szkoleń i spotkań, dzięki którym uczestnicy projektu zyskają szeroką wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury. Przewidujemy szkolenia o tematyce:

 • Kulturalna Mapa Lublina
 • historia i dziedzictwo kulturowe Lublina
 • zarządzanie projektem (przygotowanie, realizacja, ewaluacja)
 • narzędzia internetowe pomocne w pracy w kulturze
 • techniki animacji w kulturze
 • podstawy marketingu w kulturze
 • źródła pozyskiwania funduszy na kulturę
 • budowanie relacji i kooperacji z otoczeniem – komunikacja zewnętrzna
 • prawa i obowiązki wolontariuszy i podmiotów zatrudniających wolontariuszy
 • komunikacja i praca w grupie
 • relacje między administracją publiczną a III sektorem
 • sztuka wystąpień publicznych
 • zarządzanie widownią
 • warsztaty niespodzianka!

W ramach modułu szkoleniowego będą prowadzone wizyty w różnych podmiotach prowadzących działalność kulturalną.

Moduł praktyczny – wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta, organizowanych przez różne instytucje kultury w Lublinie i regionie lubelskim, udział i pomoc w organizacji Gali Finałowej programu, a także przygotowanie projektu inicjatywy lokalnej, który może zostać zrealizowana w 2015 roku.

.

Organizacja programu:

Uczestnicy projektu będą brać udział w spotkaniach i warsztatach w trybie weekendowym od 20 września do 18 grudnia 2014. W spotkaniach będzie uczestniczyła cała grupa natomiast w warsztaty będą prowadzone w dwóch mniejszych grupach warsztatowych.

Uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować projekt wydarzenia o charakterze społeczno – kulturalno – edukacyjnym, tzw. inicjatywy lokalnej odbywającej się na terenie Lublina. Najlepsze projekty zostaną zrealizowane w roku 2015.

.

Warunkiem ukończenia programu i otrzymania dyplomu jest:

 • Udział w zajęciach (przynajmniej 80% zajęć)
 • Udział w co najmniej jednym wydarzeniu kulturalnym w charakterze wolontariusza w trakcie trwania programu lub udokumentowanie takiej aktywności w miesiącach poprzedzających
 • Złożenie opisu projektu inicjatywy lokalnej (projekt grupowy)

.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie od 4 sierpnia – 14 września 2014. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia online lub przesłanie wypełnionego formularza w dokumencie tekstowym na adres: wolontariat@warsztatykultury.pl, a następnie dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą wydrukowanego i podpisanego formularza i pozostałych załączników (umowa w dwóch egzemplarzach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i deklaracja uczestnictwa w projekcie) na adres: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20 – 112 Lublin, z dopiskiem: Wolontariusz Kultury.

.

Uczestnicy:

Uczestnikiem programu może być każda osoba w wieku od 16 – 75 lat, która ma chęć rozwijać się i poznawać tajniki pracy w kulturze i aktywnie udzielać się w życiu kulturalnym miasta.

.

Wykładowcy / trenerzy:

Prowadzący szkolenia to osoby związane od lat z działalnością kulturalną w Lublinie i regionie. Są to pracownicy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych posiadający praktyczne doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych o randze lokalnej, regionalnej i międzynarodowej, pracy z wolontariuszami, a także szeroką wiedzę na temat wszelkich działań kulturalnych odbywających się na terenie Lublina i regionu, często osoby, które swoje pierwsze doświadczenia przydatne w pracy zdobywały podczas działań wolontarystycznych.

.

Terminy spotkań:

Spotkania będą odbywać się przede wszystkim w weekendy od 20 września do 18 grudnia 2014 w godzinach od 10.00 do 13.00 i/lub od 13.30 do 16.30. Wstępny harmonogram spotkań można pobrać poniżej.

.

Koszty:

Udział w programie jest bezpłatny. Koszty materiałów i ewentualnego kateringu pokrywają organizatorzy.

.

Dokumenty do pobrania:

Program, który pilotują Warsztaty Kultury w Lublinie, odbywa się cyklicznie, a tematyka oraz rodzaj szkoleń i warsztatów zmieniają się w zależności od potrzeb wolontariuszy, instytucji kultury i strategii kulturalnej miasta.

.

Koordynatorki projektu:

Katarzyna Pudło i Magdalena Zylik

Kontakt:

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
tel./fax 081 533 08 18
wolontariat@warsztatykultury.pl
facebook.com/WolontariuszKultury

.

Partnerzy: